ഓണം നൽകുന്ന സന്തോഷവും,സമാധാനവും എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും നിറയട്ടെ. ഈ ഓണക്കാലം ഏവർക്കും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കൂടി നാളുകൾ ആയിരിക്കട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരായിരം പൊന്നോണാശംസകൾ ….. Qualified Private Homoeopaths Association (QPHA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *