കേന്ദ്ര ആയുഷ് മാത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ Arsinicum Album 30 (Ars Alb 30 ) QPHA അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *